ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Όραμα της εταιρείας ” ISAC ADVANCED ROBOTICS ” είναι να αναγνωρίζει τις απαιτήσεις της αγοράς και να παρέχει στους πελάτες της άριστης ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.

Η στρατηγική και πολιτική της επιχείρησης περιλαμβάνει:
• Την αναβάθμιση της εσωτερικής οργάνωσης διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας μέσα από την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης με βάση το πρότυπο ISO 9001:2015.
• Την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης και μέσω τεχνικών, όπως εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες, αναλύσεις στοιχείων που προκύπτουν από την επικοινωνία με τους πελάτες, διοικητική ανασκόπηση του συστήματος συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας πολιτικής.
• Την διάθεση εκ μέρους της διοίκησης όλων εκείνων των αναγκαίων πόρων που στόχο θα έχουν την συνεχόμενη αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015.
• Τον σεβασμό και εφαρμογή όλων των νομοθετικών υποχρεώσεων της εταιρείας.
• Την συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Η διεύθυνση και τα στελέχη της “ISAC ADVANCED ROBOTICS” δεσμεύονται για την συνεχή τήρηση και αναβάθμιση της Πολιτικής Ποιότητας.

Η παρούσα πολιτική γνωστοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη κατόπιν αιτήματος.

Ευκαρπία, Κιλκίς 01/11/2023

Ισαακίδης Θεοχάρης
Γενικός Διευθυντής